ความผิดปกติของวงจรที่รองรับความผิดปกติของสมอง

News in Asia

ความผิดปกติของวงจรที่รองรับความผิดปกติของสมอง

วงจรการทำแผนที่เทคนิคการถ่ายภาพนี้สามารถใช้ร่วมกับออพโทจีเนติกส์ซึ่งเป็นเทคนิคที่พัฒนาโดยห้องปฏิบัติการและผู้ร่วมมือที่อนุญาตให้นักวิจัยเปิดและปิดเซลล์ประสาทด้วยแสงโดยวิศวกรรมพวกมันเพื่อแสดงโปรตีนที่ไวต่อแสง ในกรณีนี้นักวิจัยเปิดใช้งานเซลล์ประสาทบางอย่างด้วยแสงและจากนั้นวัดกิจกรรมไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในเซลล์ประสาทเหล่านี้

เทคโนโลยีการถ่ายภาพนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับกล้องจุลทรรศน์ขยายตัวซึ่งเป็นเทคนิคที่ห้องทดลองของ Boyden พัฒนาขึ้นเพื่อขยายเนื้อเยื่อสมองก่อนถ่ายภาพทำให้ง่ายต่อการมองเห็นการเชื่อมต่อทางกายวิภาคระหว่างเซลล์ประสาทในความละเอียดสูง กล้องจุลทรรศน์ขยายเพื่อค้นหาสายไฟระหว่างเซลล์ประสาทเหล่านั้นจากนั้นเราสามารถทำนายได้ว่าการคำนวณของระบบประสาทเกิดจากการเดินสายได้